Muse – Zhang Ziyi

Title: Zhang Ziyi
Director: Yu Tsai
Presented by: Muse
Year: 2010
Duration: 2 min