Forever Young Xinhua Shidian Interview

Xinhua Shidian interview on January 10, 2018 while promoting Forever Young in Beijing.