Jingjiu Liquor March 1997

TV commercial by Jingjiu Liquor released in March 1997.