The Rebel Princess – Opening Music Video

Music video of the opening title of The Rebel Princess.

Lyrics: Zhou Jieying
Composer: Mo Yanlin
Singer: Tan Weiwei

Lyrics credit to : jspinyin.net

凤阁龙楼不胜危
Feng ge long lou busheng wei
Fengge and Longlou are in danger
斯人以何盼山河
si ren yi he pan shanhe
How can people hope for mountains and rivers
人去庭空悲当歌
ren qu ting kong bei dang ge
People go to the courtyard
春色一别又千载
chunse yi bie you qian zai
Spring is beautiful

那人 那事 那扇宫门
na ren na shi na shan gong men
That person, that matter, that palace gate
一朝踏入嚣尘
yi zhao ta ru xiao chen
Step into the clamor
听风 听雨 听尽浮沉
ting feng ting yu ting jin fuchen
Listen to the wind, listen to the rain, listen to the ups and downs
命运唯爱我们
mingyun wei ai women
Destiny only loves us

你且看 岁月吻梦
ni qie kan suiyue wen meng
Look at the years and kiss the dream
回念已 付诸半生
hui nian yi fu zhu bansheng
Remembrance has been spent half of my life
红墙下 空留一人
hong qiang xia kong liu yiren
Leave one person under the red wall
等夜深 等永恒
deng ye shen deng yongheng
Wait for the night and wait for eternity

若世间 风云涌 天下流亡
ruo shijian fengyun yong tianxia liuwang
If the world is stormy, the world is exiled
我随你同往
wo sui ni tong wang
I will go with you
过千山 行万疆 莫怕蛮荒
guo qian shanxing wan jiang mo pa manhuang
Cross a thousand mountains and travel thousands of frontiers, not afraid of the wild
陌上花在岸
mo shang hua zai an
Moshang flowers on the shore

爱与恨 太凌乱 浅看聚散
ai yu hen tai lingluan qian kan ju san
Love and hate are too messy
风行云未淡
fengxing yun wei dan
The wind is not light
春秋长
chunqiu zhang
Spring and autumn
终能与你浪迹红尘一趟
zhong neng yu ni langji hongchen yi tang
I can finally go to the world with you


那人 那事 那扇宫门
na ren na shi na shan gong men
That person, that matter, that palace gate
一朝踏入嚣尘
yi zhao ta ru xiao chen
Step into the clamor
听风 听雨 听尽浮沉
ting feng ting yu ting jin fuchen
Listen to the wind, listen to the rain, listen to the ups and downs
命运唯爱我们
mingyun wei ai women
Destiny only loves us


你且看 岁月吻梦
ni qie kan suiyue wen meng
Look at the years and kiss the dream
回念已 付诸半生
hui nian yi fu zhu bansheng
Remembrance has been spent half of my life
红墙下 空留一人
hong qiang xia kong liu yiren
Leave one person under the red wall
等夜深 等永恒
deng ye shen deng yongheng
Wait for the night and wait for eternity

若世间 风云涌 天下流亡
ruo shijian fengyun yong tianxia liuwang
If the world is stormy, the world is exiled
我随你同往
wo sui ni tong wang
I will go with you
过千山 行万疆 莫怕蛮荒
guo qian shanxing wan jiang mo pa manhuang
Cross a thousand mountains and travel thousands of frontiers, not afraid of the wild
陌上花在岸
mo shang hua zai an
Moshang flowers on the shore

爱与恨 太凌乱 浅看聚散
ai yu hen tai lingluan qian kan ju san
Love and hate are too messy
风行云未淡
fengxing yun wei dan
The wind is not light
春秋长
chunqiu zhang
Spring and autumn
终能与你浪迹红尘一趟
zhong neng yu ni langji hongchen yi tang
I can finally go to the world with you


Closing music video of The Rebel Princess.